Biznesplan do banku

Jeśli firma stara się o kredyt inwestycyjny, musi przekonać bank, że poradzi sobie ze spłatą zobowiązania, a planowane przedsięwzięcie okaże się dochodowe. Do tego niezbędny jest się właśnie biznesplan, które przy tego typu finansowaniu wymaga kredytodawca.

Banki pożyczają pieniądze różnym grupom klientów i na różne cele. Jedną z nich są przedsiębiorstwa, które potrzebują kapitału na pokrycie wydatków związanych z realizacją swoich planów rozwojowych. Mogą je sfinansować kredytem inwestycyjnym.

Jeśli firma stara się o kredyt inwestycyjny, musi przekonać bank, że poradzi sobie ze spłatą zobowiązania, a planowane przedsięwzięcie okaże się dochodowe. Do tego niezbędny jest się właśnie biznesplan, które przy tego typu finansowaniu wymaga kredytodawca.

Banki pożyczają pieniądze różnym grupom klientów i na różne cele. Jedną z nich są przedsiębiorstwa, które potrzebują kapitału na pokrycie wydatków związanych z realizacją swoich planów rozwojowych. Mogą je sfinansować kredytem inwestycyjnym.

Inwestycją jest wszystko, co służy i umożliwia firmie zwiększenie przychodów. Chodzi tu np. o budowę nowej hali produkcyjnej, zakup maszyn i urządzeń, prace koncepcyjne nad nowym produktem czy usługą.

Banki godzą się finansować takie inicjatywy pod pewnymi warunkami. Do najważniejszych należy przedstawienie biznesplanu. Dotyczy to zwłaszcza dużych, wielomilionowych kredytów inwestycyjnych.

 

Czym jest biznesplan?

To dokument opisujący projektowane przedsięwzięcie (przedmiot inwestycji) pod względem:

 • celu (po co firma chce to zrobić?),
 • sposobu realizacji (jak chce to zrobić?),
 • czynników przemawiających za jego pomyślną realizacją (inwestycja się zwróci, ponieważ…).

 

Banki to instytucje komercyjne. Istnieją po to, żeby zarabiać pieniądze dla swoich akcjonariuszy. Zatem w ich interesie jest finansowanie tylko rentownych zamierzeń i tylko takich podmiotów, które dają dużą pewność co do wywiązania się ze zobowiązań.

Biznesplan, jaki musi przedstawić przedsiębiorca zainteresowany kredytem inwestycyjnym, służy instytucjom finansowym do oszacowania ryzyka, czyli prawdopodobieństwa fiaska inwestycji, na które mają wyłożyć środki. Zajmują się tym bankowi analitycy. Nierzadko specjalizują się oni w dziedzinach, w których działają klienci starający się o wsparcie.

Zatem zadaniem przedsiębiorcy jest wykazanie w biznesplanie, że jego firma jest wiarygodna finansowo dziś i w dającym się przewidzieć okresie. Musi on przekonać bank, że w przyszłości nie wydarzy się nic, co mogłoby zachwiać płynnością finansową jego firmy, a jeśli już się przytrafi, to firma poradzi sobie z turbulencjami w działalności.

 

Po co tworzy się biznesplan?

Podczas tworzenia biznesplanu z myślą o pozyskaniu finansowania z banku przedsiębiorca powinien skupić się na:

 • wykazaniu, że przedsiębiorstwo nie miało problemów z wypełnianiem swoich zobowiązań albo potrafiło wyjść z opresji, jeśli takie kłopoty się pojawiły –  biznes ma mocne, historyczne podstawy ekonomiczne,
 • zamierzenie inwestycyjne jest realne, zgodne z profilem działalności, oparte na doświadczeniu zarządu lub firmy, niezbędne do rozwoju lub utrzymania pozycji rynkowej,
 • dowiedzeniu, że realizacja zamierzenia wpłynie pozytywnie na wzrost dochodów i przełoży się na poprawę konkurencyjności, ugruntuje pozycję firmy na rynku, otworzy nowe rynki zbytu itp.  co przełoży się na dobrą kondycję finansową w przyszłości,
 • przekonaniu banku, że nawet jeżeli planowana inwestycja nie będzie przynosiła zamierzonych efektów, działalność firmy w okrojonym zakresie pozwoli na spłatę zaciągniętych zobowiązań – analiza wrażliwości.
 • prawidłowym wyliczeniu wskaźników efektywności finansowej ( banki bardzo lubią dobre wskaźniki).

 

Struktura biznesplanu – co powinien zawierać?

Do oszacowania ryzyka danego przedsięwzięcia banki potrzebują różnorodnych danych. Wśród nich jest  historyczna oraz obecna i prognozowana kondycja firmy ubiegającej się o kredyt inwestycyjny.

Zatem w biznesplanie wnioskodawca musi przedstawić historyczne (za dwa lata wstecz) aktualne i prognozowane dane finansowe w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwo wymaga to przedstawienia danych z KPiR, ksiąg rachunkowych czy poddanego audytowi sprawozdania finansowego.

 

Co dokładnie musi się znaleźć w biznesplanie składanym w banku przy okazji wniosku o kredyt inwestycyjny? Najważniejsze moduły to:

 1. Ogólna prezentacja firmy – struktura i obszary działania (od strony formalnej będzie to statut, schematy organizacyjne, zezwolenia, licencje itp.)
 2. Cele, wizja, misja firmy (celem jest np. wypracowanie określonej rentowności, wejście lub zdominowanie określonego rynku)
 3. Formalny status firmy (wyciąg z KRS, CEiIDG)
 4. Finanse i majątek firmy (odpisy lub wiarygodne kopie sprawozdań finansowych, zeznań podatkowych, zaświadczenia o braku zaległości względem organów publiczno-podatkowych, banków, leasingodawców)
 5. Klienci i rynek firmy (przedstawienie informacje o stanie i tendencjach rynkowych najlepiej potwierdzić własnymi, zleconymi lub ogólnodostępnymi badaniami)
 6. Szczegółowa charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, które ma zostać sfinansowane kredytem,
 7. Polityka marketingowa (opis form oddziaływania na klientów i zdobywania pozycji rynkowej)
 8. CV właścicieli / kierownictwa (z naciskiem na ich osiągnięcia zawodowe / działalność profesjonalną; wskazane jest podanie branżowych licencji, ukończonych kursów).

Do biznesplanu należy dołączyć załączniki, które stanowią formalne potwierdzenie przedstawionych informacji.

[ssba-buttons]