Czym dokładnie jest i jak napisać pełnomocnictwo?

Udzielenie pełnomocnictwa to nic innego jak jednostronne oświadczenie woli, upoważniające drugą osobę do działania w naszym imieniu. Może to być duże ułatwienie, w przypadku kiedy nie możemy działać osobiście, stawić się w danym terminie w danym miejscu lub po prostu uważamy, że nasz pełnomocnik lepiej zna się na danej sprawie i zadba o nasze interesy.

Stronami pełnomocnictwa są: mocodawca – czyli osoba, która udziela upoważnienia, oraz umocowany (pełnomocnik) – czyli osoba, która ma działać w cudzym imieniu. Pełnomocnik może kojarzyć się z prawnikiem – profesjonalistą. O ile jednak nie chodzi nam o reprezentowanie naszych interesów i praw w sądzie (pełnomocnictwo procesowe), pełnomocnikiem możemy ustanowić dowolnie wybraną osobę trzecią – kogoś z rodziny lub po prostu dobrego znajomego.

Rodzaje pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo ogólne – czyli umocowanie do dokonywania czynności zwykłego zarządu majątkiem i sprawami osobistymi mocodawcy, często ze wskazaniem pewnego zakresu czynności. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.

Pełnomocnictwo szczególne – czyli umocowanie do dokonania określonej czynności np. upoważnienie swojego syna do zakupu nieruchomości w naszym imieniu.

Pełnomocnictwo rodzajowe (gatunkowe) – czyli umocowanie do dokonywania czynności określonego rodzaju, np. deweloper upoważnia określoną osobę do zawierania umów przedwstępnych i umów sprzedaży nieruchomości z klientami dewelopera, chcącymi kupić u niego mieszkanie.

Jak napisać pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo ogólne musi mieć formę pisemną, inaczej będzie uważane za nieważne. Pełnomocnictwo szczególne może być udzielone w dowolnej formie – w zwykłej formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego. Należy pamiętać, że jeśli czynność prawna (np. darowizna nieruchomości) wymaga dla swojej skuteczności określonej prawnie formy (tu: aktu notarialnego), to pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być także dokonane w tejże formie. W innych przypadkach wystarczy zwykła forma pisemna, którą można sporządzić bez wizyty u notariusza.

Elementy prawidłowo napisanego pełnomocnictwa:

 1. Miejscowość i data.
 2. Tytuł pisma – „Pełnomocnictwo” lub „Oświadczenie”.
 3. Dane osobowe mocodawcy – imię i nazwisko, nr PESEL, nr dowodu osobistego, adres do korespondencji.
 4. Dane osobowe umocowanego – imię i nazwisko, nr PESEL, nr dowodu osobistego, adres do korespondencji.
 5. Określenie zakresu umocowania – czy ma być do czynności zwykłego zarządu, czy do dokonania określonej czynności, czy może do dokonywania czynności określonego rodzaju.
 6. Własnoręczny podpis mocodawcy.

Pełnomocnictwo może zawierać także umocowanie do udzielania dalszych pełnomocnictw (substytucyjnych), a także zawierać informację o zrzeczeniu się prawa do jego odwołania z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

Umocowanie wygasa wraz ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono.

Skutki udzielenia pełnomocnictwa.

Osoba umocowana działa w imieniu i na rzecz swojego mocodawcy. Jest obowiązana robić to zgodnie z jego interesem, z zasadami współżycia społecznego oraz przepisami prawa.

To, czego pełnomocnik dokona, działając na podstawie pełnomocnictwa, będzie traktowane tak, jakby dokonał tego sam mocodawca.

Wszelkie korzyści i zobowiązania, wynikające z jego działań wpływają na konto mocodawcy.

Pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa albo że ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Istnieją przypadki, w których taka „czynność z samym sobą” leży to w interesie obu stron, a więc gdy nie zachodzi naruszenie interesów mocodawcy. Dlatego mocodawca może upoważnić pełnomocnika w treści pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnej w jego imieniu z sobą samym albo z osobą bliską dla pełnomocnika. Czynność taka będzie wówczas w pełni skuteczna.

Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik przekroczy zakres umocowania, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta (tzw. bezskuteczność zawieszona).

Jeżeli pełnomocnik po wygaśnięciu umocowania dokona w imieniu mocodawcy czynności prawnej w granicach pierwotnego umocowania, czynność prawna jest ważna, chyba że druga strona o wygaśnięciu umocowania wiedziała lub z łatwością mogła się dowiedzieć.

W jakich sytuacjach może przydać nam się pełnomocnictwo? Przykłady.

 1. Pełnomocnictwo do odbioru listu poleconego na poczcie.
 2. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy pożyczki.
 3. Pełnomocnictwo do odbioru dokumentów.
 4. Pełnomocnictwo do zarządu majątkiem.
 5. Pełnomocnictwo administracyjne do reprezentowania mocodawcy przed urzędami i innymi instytucjami.
 6. Pełnomocnictwo do kredytu hipotecznego – i w tym miejscu zatrzymajmy się na chwilę.

Dzięki pełnomocnictwu kredytowemu, osoba upoważniona może załatwić wszelkie czynności związane z podpisaniem umowy kredytowej i uzyskaniem kredytu hipotecznego na rzecz mocodawcy, bez jego udziału. Pełnomocnictwo takie powinno być zawarte w formie pisemnej, najlepiej notarialnej. Należy pamiętać, że proces wzięcia kredytu to wiele złożonych deklaracji i oświadczeń, więc takie pełnomocnictwo musi wymieniać wszystkie niezbędne czynności, zmierzające do przyznania kredytu, podpisania umowy kredytowej, prawo do otrzymywania wszelkich informacji dotyczących umowy, w tym informacji objętych tajemnicą bankową oraz do składania dyspozycji w ramach ww. umowy.

Na pewno w pełnomocnictwie kredytowym musi znaleźć się umocowanie do takich czynności jak:

 1.  złożenie wniosku kredytowego,
 2.  zgoda na przekazanie danych osobowych,
 3.  prawo do składania wszelkich oświadczeń, zgód oraz podpisywania stosownych dokumentów,
 4.  zgoda na sprawdzenie BIK,
 5.  podpisanie umowy o założenie rachunku bankowego,
 6.  złożenie wniosku o ustanowienie hipoteki,
 7.  podpisanie umowy ubezpieczenia na życie,
 8. złożenie wniosku o wypłaty środków z kredytu.

Należy pamiętać, że każdy bank może mieć nieco inne wymagania, dlatego warto skorzystać z bezpłatnej pomocy i doświadczenia eksperta kredytowego, który również może zostać pełnomocnikiem. Dopilnuje on dopełnienia wszelkich formalności i pozwoli na to, by w spokoju i z profesjonalizmem przejść przez proces kredytowy.