Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

28 kwietnia 2023 r. – od tej daty chcąc sprzedać lub wynająć swoje mieszkanie, będziesz musiał uzyskać nowy dokument – świadectwo charakterystyki energetycznej budynków. Dzisiaj przybliżymy ten temat tak, by rozwiać wątpliwości.

O co chodzi ze świadectwem energetycznym budynków?

Sprawę tę reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Określa ona definicję charakterystyki energetycznej – należy przez to rozumieć zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Zatem świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa jak dużo energii jest potrzebne do ogrzania lub ochłodzenia budynku, jego wentylacji czy też przygotowania ciepłej wody. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie można określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię i zaplanować wydatki związane ze zużyciem energii.

Kiedy będzie potrzebne świadectwo energetyczne mojego budynku/lokalu?

Pierwsze pytanie, które się pojawia, to czy od 28 kwietnia 2023 roku dla każdego budynku/lokalu, który posiadamy powinniśmy mieć ważny dokument świadectwa charakterystyki energetycznej? Nie. Jeśli korzystamy z nieruchomości na własny użytek, to nie ma obowiązku uzyskania dokumentu. Pojawia się on dopiero, gdy:

chcemy SPRZEDAĆ nieruchomość (czy to dom mieszkalny, mieszkanie czy lokal użytkowy)

chcemy SPRZEDAĆ spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

chcemy WYNAJĄĆ budynek/lokal.

Przy czym nie ma znaczenia kiedy budynek powstał.

W praktyce będzie to wyglądać tak, że przychodząc do notariusza w celu sporządzenia umowy sprzedaży albo chcąc jako najemca poddać się egzekucji w przypadku podpisania umowy najmu okazjonalnego – może być od nas wymagane przedłożenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub jego kopia (przy najmie).

W przypadku gdy sprzedaż/najem dotyczą budynku, należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej (całego) budynku, natomiast jeśli sprzedaż/najem dotyczą części budynku (lokalu mieszkalnego lub użytkowego), należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku – czyli dla każdego z lokali z osobna. W pewnych okolicznościach możliwe jest sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla grupy lokali, w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie tych lokali (więcej w art. 8 ww. ustawy).

Co istotne inwestor będzie zobowiązany załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Z obowiązku tego wyłączone są domy do 70 m2 przeznaczone na własne cele mieszkaniowe.

! Nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.

Kto i komu może zlecić sporządzenie świadectwa energetycznego?

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zleca:
– właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu),
– osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa),
– inwestor (przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie).

W centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków (o którym mowa poniżej), obejmuje m.in. wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Możecie go znaleźć tutaj: Rejestr Uprawnionych – System Rejestrów (mrit.gov.pl)

Warto wspomnieć, że jeśli świadectwa będzie sporządzać osoba nieuprawniona lub też obowiązany do jego okazania nie wypełni obowiązku – możliwe będzie nałożenie kary grzywny.

W jakiej formie świadectwo jest wydawane?

Osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej przekazuje świadectwo charakterystyki energetycznej zlecającemu w postaci:

papierowej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej, lub
elektronicznej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Ile kosztuje wydanie takiego świadectwa?

Niestety nie można wskazać jednej konkretnej stawki. Wszystko zależy od rodzaju badanego budynku/lokalu oraz od miejscowości, w której sporządzamy świadectwo. Pojawiają się informacje, że za świadectwo trzeba będzie zapłacić minimum 300 zł, choć według otrzymanych przez nas informacji od ludzi z branży może to być nawet od 500 – 1500 zł.

Jak długo jest ważny dokument świadectwa energetycznego?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia, ale może utracić ważność przed upływem terminu, jeżeli w wyniku przeprowadzonych robót budowlano-instalacyjnych uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku.

Co to jest Centralny Rejestr Charakterystyki Energetycznej Budynków?

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, który obejmuje następujące wykazy:
1) (wspomniany wyżej) osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;
2) osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
3) świadectw charakterystyki energetycznej;
4) protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
5) budynków, których powierzchnia użytkowa zajmowana jest przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej, przekraczająca 250 m2i w których dokonywana jest obsługa interesantów.

Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Obowiązkowa kontrola ogrzewania i klimatyzacji.

Z przeprowadzonej kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji sporządza się protokoły, które zawierają: dane identyfikacyjne budynku, dane identyfikacyjne systemu, ocenę sprawności systemu, zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią efektywność energetyczną systemu oraz oświadczenie osoby, która sporządziła protokół z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany do przechowywania protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji przez okres użytkowania budynku.

Jaki jest cel tego wszystkiego?

Celem wprowadzenia konieczności uzyskiwania świadectw charakterystyki energetycznej jest promowanie i zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii, budowa i przebudowa budynków w sposób zapewniający ich energooszczędność oraz zwiększenie pozyskania energii ze źródeł odnawialnych w nowych oraz istniejących budynkach. Przewidywany jest projekt długoterminowej strategii Ministra, który ma się zająć wskazaniem opłacalnych sposobów renowacji budynków wraz z oszacowaniem spodziewanych oszczędności energii oraz innych korzyści w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz jakości powietrza.