Kancelaria czynna: Pon - Pt 9:00-17:00

68 30 30 166 kancelaria@skorecki.pl

Obywatele państw tworzących Europejski Obszar Gospodarczy (państwa Unii Europejskiej,
Islandia, Norwegia i Liechtenstein) oraz Szwajcarii mogą nabywać nieruchomości w Polsce
bez spełniania dodatkowych formalności.
Natomiast każdy cudzoziemiec pochodzący z innego niż ww. państwa potrzebuje rządowego
zezwolenia, jeśli chce nabyć nieruchomość położoną w Polsce.
W tym celu należy sporządzić wniosek (nie ma gotowych wzorów) do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) zgodnie z informacjami zawartymi w:
– ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2278);
– rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 729).

! W Kancelarii Finansowej Skorecki od kilku lat profesjonalnie zajmujemy się uzyskiwaniem zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców. I co ważne – oferujemy pomoc na terenie całego kraju.

1. Kiedy zgoda Ministra jest wymagana?
Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców dotyczy co do zasady nieruchomości gruntowych.
Uzyskania zezwolenia wymaga zakup:
– nieruchomości gruntowych (zarówno zabudowanych budynkami, jak
i nieruchomości niezabudowanych czy gruntów rolnych),
– nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej*
* w województwie lubuskim w strefie nadgranicznej położone są gminy: Przewóz, Gozdnica,
Wymiarki, Żary, Łęknica, Trzebiel, Lipinki Łużyckie, Brody, Tuplice, Lubsko, Gubin,
Bobrowice, Krosno Odrzańskie, Maszewo, Cybinka, Torzym, Słubice, Rzepin, Górzyca,
Ośno Lubuskie, Słońsk, Kostrzyn, Witnica.

Wykaz pozostałych gmin położonych w strefie nadgranicznej znajdziesz pod linkiem: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/wykaz-gmin-i-innych-jednostek-zasadniczego-podzialu-terytorialnego-17221212

2. Kiedy zgoda Ministra nie jest potrzebna?
Zezwolenie nie jest potrzebne jeżeli zamierzamy nabyć:
– Lokal mieszkalny (czyli mieszkanie) wraz z udziałem w gruncie na którym stoi budynek, w którym znajduje się mieszkanie; wyjątek: zgoda MSWiA będzie konieczna jeśli wraz z mieszkaniem będzie nabywany udział w drodze dojazdowej, stanowiącej odrębną działkę.
– Garaż lub udział w lokalu przeznaczonym na garaż – jeśli właściciel lub nabywca lokalu mieszkalnego potrzebuje garażu.
– Inną nieruchomość – jeśli cudzoziemiec posiada zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i zamieszkuje w Polsce co najmniej 5 lat od uzyskania tych zezwoleń.
– Nieruchomość wchodzącą w skład wspólnoty majątkowej – pod warunkiem, że cudzoziemiec jest w związku małżeńskim z obywatelem polskim i mieszka w Polsce co najmniej 2 lata od uzyskanego zezwolenia na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE.

! Uwaga powyższe wyjątki nie dotyczą nieruchomości położonej w strefie nadgranicznej, o której mowa w pkt. 2.

3. Jak wygląda procedura o wydanie zgody MSWiA?
Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca ma formę decyzji administracyjnej i wydawane jest na pisemny wniosek cudzoziemca.

Etapy postępowania, to w kolejności:
a) Skompletowanie dokumentacji i wysłanie wniosku: Ministerstwo rozpatruje wnioski w kolejności ich wpływu. Dlatego ważnym jest, aby przed wysyłką wniosku skompletować całość dokumentów w sprawie. Ewentualne braki w dokumentacji trzeba uzupełnić na etapie postępowania lub na wezwanie Ministerstwa.

b) Postępowanie w Ministerstwie: Wniosek trafia do urzędnika, który będzie analizował sprawę. Analizę rozpocznie od weryfikacji kompletności informacji i dokumentów. Jeśli zostaną stwierdzone braki, to zostanie wyznaczony termin na ich uzupełnienie (do 30 dni). Dopiero po uzupełnieniu
wszystkich wymaganych przez Ministerstwo informacji/dokumentów zostanie wydane postępowanie o wszczęciu postępowania.

c) Opinia innych organów: Jeśli nasz wniosek spełnia wymogi formalne, to wniosek zostanie wysłany do zaopiniowania przez:
– Ministra Obrony Narodowej, który ma 14 dni aby wnieść sprzeciw;
– Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która w terminie 30 dni może wyrazić swoją opinię.
Jeśli nabywamy nieruchomość rolną, to nasz wniosek musi zostać zaopiniowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który ma 14 dni aby wnieść sprzeciw.

d) Decyzja: Postępowanie administracyjne kończy decyzja administracyjna MSWiA. Zezwolenie dotyczy
konkretnej nieruchomości i może określać dodatkowe warunki jej nabycia. Zezwolenie na nabycie nieruchomości jest ważne przez 2 lata od dnia wydania, to znaczy, że w tym okresie musi dojść do przeniesienia własności.

e) Zaświadczenie o ostateczności decyzji: Do przeniesienia własności notariusz będzie wymagał zaświadczenia o ostateczności wydanej decyzji. Ministerstwo wydaje zaświadczenie na wniosek za opłatą w kwocie 17 zł.

4. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby wniosek został rozpatrzony
pozytywnie?
Konieczne jest spełnienie dwóch podstawowych warunków:
1. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie może powodować zagrożenia dla obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku społecznego oraz nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa.
2. Cudzoziemiec musi wykazać, że posiada więzi z Polską. Powierzchnia nieruchomości nabywanej w celu zaspokojenia potrzeb życiowych nie może przekroczyć 0,5 hektara.

5. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca – jak zwiększyć szanse na pozytywną decyzję?
Składając wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji należy załączyć wszystkie dokumenty potwierdzające okoliczności uzasadniające udzielenie zezwolenia na nabycie nieruchomości.
We wniosku należy wskazać w szczególności:
– dane wnioskodawcy informacje na temat statusu prawnego wnioskodawcy w Polsce,
– dane nieruchomości, którą wnioskodawca chce zakupić,
– dane zbywcy nieruchomości,
– informacje o podstawie nabycia,
– informacje o celu nabycia nieruchomości,
– informacje o spełnieniu warunków dot. więzi cudzoziemca z Polską,
– informacje o źródłach finansowania zakupu.

Powyższe informacje wnioskodawca musi udowodnić dołączając stosowne dokumenty, między innymi:
– kopię dokumentu tożsamości, nadanie numeru Pesel, poświadczenie zameldowania,
– oświadczenie zbywcy nieruchomości o zamiarze jej sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedwstępna umowa sprzedaży,
– potwierdzenie posiadania środków finansowych na zakup oraz źródło ich pochodzenia: decyzję/umowę kredytu hipotecznego, zeznania podatkowe, zaświadczenie z ZUS i z urzędu skarbowego o niezaleganiu ze składkami i opłatami, itd.

Sporo? A to nie wszystko, gdyż:
-> wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego,
-> dokumenty składamy w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata.
Często ilość wymaganych dokumentów jest dla cudzoziemców przytłaczająca. Dlatego warto
jest oddać tę sprawę w ręce profesjonalisty, czyli Kancelarii Finansowej Skorecki. 🙂

Z doświadczenia wiemy, że procedura wydania decyzji trwa od 2 do nawet 10 miesięcy.
Wszystko zależy od ilości wniosków składanych w danej chwili w MSWiA oraz stopnia skomplikowania sprawy.
! W naszej kancelarii nad procedurą czuwa Radca Prawny, który:
– reprezentuje cudzoziemca w postępowaniu przed Ministrem,
– prowadzi korespondencję z Ministerstwem.

6. Co jeszcze należy wiedzieć?
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca położonej na terytorium Polski wynosi obecnie 1.570,00 zł.
Jeśli zgodnie z opisanymi powyżej przepisami cudzoziemiec potrzebuje zezwolenia, aby nabyć nieruchomość w Polsce, zakup nieruchomości bez wymaganego zezwolenia nie będzie wywoływał skutków prawnych.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł choć trochę przybliżył Państwu tematykę nabycia nieruchomości przez cudzoziemców.
W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Chętnie odpowiemy na pytania.
Dzwoń: 68 30 30 166 lub napisz: kancelaria@skorecki.pl.

Chcesz porozmawiać?

Wypełnij formularz a my oddzwonimy w ciągu 24h.
Poznamy Twoje potrzeby i umówimy spotkanie.

    © Copyright 2024 - Kancelaria Finansowa SKORECKI Sp. z o.o. | Polityka prywatności

    Projekt i realizacja: